Berdoa Menggunakan Asmaul Husna

Berdoa menggunakan asmaul husnailmupeletdanpengasihan.com – kaali ini mengetengahkan doa yang dirangkaikan dalam asmaul husna dengan harapan supaya bisa memungut berkah dari asma asma tersebut,

disamping pun mencoba mengetengahkan sejumlah ismul adzham yang di gunakan sejumlah orang shaleh terdahulu.

Berdoa Menggunakan Asmaul Husna

1. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta
Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau

2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak
Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu.

3. Yaa Rahiimu irhamnaa
Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami.

4. Yaa Maaliku A’thinaa min mulkika
Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), berikanlah untuk kami dari kekuasaan-Mu.

5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa
Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami

6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa’adzaabil aakhirah
Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat.

7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa
Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, family kami dan negeri kami.

8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa
Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami.

9. Yaa Aziizu Azziznaa bil’ilmi walkaroomah
Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan.

10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika
Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah untuk kami dari keperkasaan-Mu.

11. Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij’alnaa kubaraa
Ya Tuhan Yang Maha Megah, dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah.

12. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa
Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan, baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami.

13. Yaa Baari’u abri’naa minasy syirki walmaradhi walfitnati
Ya Tuhan yang Maha Membebaskan, bebaskan kami dari syirik, penyakit, dan fitnah.

14. Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali
Ya Tuhan yang Maha Membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan.

15. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa
Ya Tuhan Yang Maha Pengampun , ampunilah dosa-dosa kami.

16. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami
Ya Tuhan Yang Maha Memaksa, paksalah musuh kami guna tunduk/menyerah

17. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah
Ya Tuhan Yang Maha Memberi, berikanlah untuk kami anak keturunan yang baik

18. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi’aa
Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki, berikanlah rezki yang halal, bergizi dan banyak

19. Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri
Ya Tuhan yang Maha Membuka, bukakanlah bikin kami seluruh pintu kebaikan.

20. Yaa aliimu a’limnaa maa laa na’lam
Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui, beritahukanlah untuk kami apa yang kami tidak mengetahuinya.

21. Yaa Qoobidhu idzaa jaa’a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah
Ya Tuhan Yang Maha Mencabut, andai telah hingga ajal kami,
cabutlah ruh kami dalam suasana khusnul khotimah.

22. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah
Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, luaskan kekuasaan-Mu untuk kami dengan sarat pemberian.

23. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa
Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan, jatuhkanlah orang yang menzalimi kami.

24. Ya roofi’u irfa darojaatinaa.
Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat, angkatlah derajat kami.

25. Ya Mu’izzu aatinaa izzataka.
Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan, limpahkanlah kemulaiaan-Mu untuk kami.

26. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa
Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan, hinakanlah orang yang menghina kami.

27. Yaa samii’u isma syakwatanaa
Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. dengarkanlah pengaduan kami.

28. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa
Ya Tuhan Yang Maha Melihat, lihatlah seluruh amal kebajikan kami.

29. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa
Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum, hukumlah orang-orang yang dengki dan culas kepada kami.

30. Yaa adlu i’dil man rahimanaa
Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan, berikan keadilan untuk orang yang sayang untuk kami.

31. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo
Ya Tuhan Yang Maha Waspada, jadikanlah hidup kami laksana kehidupan orang-orang yang tidak jarang kali waspada (ahli peneliti).

32. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa
Ya Tuhan Yang Maha Penyantun, hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun.

33. Yaa lathiifu ulthuf binaa
Ya Tuhan Yang Maha Halus, bersikaplah halus untuk kami.

34. Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa
Ya Tuhan Yang Maha Agung, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang agung.

35. Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa
Ya Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan keteledoran kami.

36. Ya syakuruu a’innaa ‘alaa syukrika
Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur, berikanlah kami keterampilan untuk tidak jarang kali bersyukur kepada-Mu.

37. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu
Ya Tuhan Yang Maha Tinggi, kami mengharap elevasi dari-Mu

38. Yaa kabiiru ij’alnaa kubarooa
Ya Tuhan Yang Maha Besar, jadikanlah kami orang yang besar.

39. Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa
Ya Allah Yang Maha memelihara, peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya

40. Yaa muqiitu a’thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika

Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan, berikanlah kami kekuatan, tidak terdapat daya dan kekuatan kecuali dari Engkau.

41. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo
Ya Tuhan Yang Maha Menghisab, hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan.

42. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal.
Ya Tuhan Yang Maha Luhur, hidupkanlah kami laksana orang-orang yang memiliki keluhuran

43. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa
Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ketaqwaan

44. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik
Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik, hidupkanlah kami tidak jarang kali dalam pengamatan-Mu

45. Ya mujiibu ajib da’watanaa waqdhi hawaaijanaa
Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah do’a dan anjuran kami, luluskanlah semua kebutuhan kami

46. Yaa waasi’u urzuqnaa rizqon waasi’aa wawassi shuduuronaa
Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami.

47. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai
Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang bijaksana.

48. Yaa waduudu wuddaka ista’tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah
Ya Tuhan Yang Maha Mencintai, melulu cintamu kami mementingkan, dan ilhamkanlah untuk kami rasa cinta dan kasih sayang.

49. Ya majiidu a’thinaa majdaka
Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah untuk kami kemuliaan-Mu

50. Yaa baa’itsu ib’atsnaa ma’asysyuhadaai washshoolihiin
Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan, bangkitkanlah kami bareng orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh.

51. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun
Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan, saksikanlah bahwa kami ialah orang-orang yang memberikan diri kepada-Mu (Muslimin)

52. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa’thi kulla dzii haqqin haqqoo
Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq, tunjukilah kami untuk yang haq dan berikanlah hak pada masing-masing orang yang memiliki haq

53. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa
Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan, kepada-Mu kami serahkan hal kami

54. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa
Ya Tuhan Yang Maha Kuat, dengan kekuatan-Mu tolonglah kami.

55. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa
Ya Tuhan Yang Maha Kokoh, kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami.

56. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa
Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, hidupkanlah kami laksana hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali)

57. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah
Ya Tuhan Yang Maha Terpuji, limpahkan untuk kami kehidupan yang terpuji.

58. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin
Ya Tuhan Yang Maha Menghitung, hitunglah kami tergolong orang-orang yang meng-Esakan Engkau

59. Yaa mubdi’u bismika ibtada’naa
Ya Tuhan Yang Maha Memulai, dengan nama-Mu kami memulai.

60. Yaa mu’iidu a’id maa ghooba annaa
Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan, kembalikanlah seluruh yang hilang dari kami

61. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam
Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan, sebab Engkau kami hidup, hidupkanlah kami dengan sarat keselamatan

62. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam
Ya Tuhan Yang Maha Mematikan, matikanlah kami tetap dalam suasana Islam

63. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa’yanaa wasyarikatana waziro’atana..
Ya Tuhan Yang Maha Hidup , hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami, perusahaan kami dan tumbuhan kami

64. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah
Ya Tuhan Yang Maha Tegak, tegakkanlah kami dengan konsisten

65. Yaa waajidu aujid maadhoo’a annaa
Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan, ketemukanlah seluruh yang hilang dari kami.

66. Yaa maajidu aatinaa majdaka
Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah untuk kami kemuliaan-Mu

67. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma’syamlanaa
Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan, persatukanlah friksi kami dan kumpulkanlah keberantakan kami.

68. Yaa shomadu ilaika shomadnaa
Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu, melulu kepada-Mu kami bergantung.

69. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah
Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik.

70. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu
Ya Tuhan Yang Maha Menentukan, tentukanlah guna kami istri dan seluruh kebaikannya.

71. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh
Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan, dahulukan kebutuhan kami di dunia dan di akherat.

72. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah.
Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan, akhirkanlah hidup kami dengan
husnul khotimah.

73. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma’al awwalin
Ya Tuhan Yang Maha Pertama, masukkanlah kami ke dalam syurga bareng orang-orang yang kesatu masuk syurga

74. Yaa aakhiru ij’al aakhiro ‘umrinaa khoirohu.
Ya Tuhan Yang Maha Akhir, jadikanlah kebajikan pada akhir usia kami.

75. Ya zhoohiru azhhiril haqqo ‘alainaa warzuqnattibaa’ah
Ya Tuhan Yang Maha Nyata, tampakkanlah untuk kebenaran , berikan kami kesanggupan guna mengikutinya.

76. Yaa baathinu abthin ‘uyuubanaa wastur ‘aurootinaa.
Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan, sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami.

77. Yaa waali anta waali amrinaa faasri’ nushrotaka lanaa
Ya Tuhan Yang Maha Menguasai, Engkau ialah Penguasa hal kami, maka segerakanlah pertolongan-Mu untuk kami.

78. Yaa muta’aali a’li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa
Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kelemahan (Maha Luhur), luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami.

79. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma’al barorotil kiroom.
Ya Tuhan Yang Maha Dermawan, limpahkan kedermawanan-Mu untuk kami dan hidupkanlah kami bareng orang-orang yang pemurah lagi mulia.

80. Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma’dzi-rotanaa
Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat, terimalah taubat kami dan uzur kami.

81. Yaa afuwwu fa’fu annaa khothooyaanaa
Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan , maafkanlah semua kekeliruan kami

82. Ya rouufu anzil alainaa ro’fataka
Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, turunkanlah untuk kami kasih/kelembutan-Mu

83. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa
Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan, berikan
kerajaan/kekuasaan-Mu untuk siapa yang Engkau kehendaki dari kami.

84. Yaa Muntaqimu laa tantaqim ‘alaina bidzunuubinaa
Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa, janganlah kami dianiaya lantaran dosa-dosa kami.

85. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa
Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan, muliakanlah kami dengan kemuliaan dan ketaqwaan.

86. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil ‘anna zhulman
Ya Tuhan Yang Maha Mengadili, tetapkanlah untuk kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman.

87. Yaa Jaami’u ijma’naa ma’ash shoolihiin.
Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan, kumpulkanlah kami bareng orang-orang yang sholeh.

88. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika ‘an haroomik
Ya Tuhan Yang Maha Kaya, berikanlah untuk kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman.

89. Yaa Munghnii bini’matika aghninaa
Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan, dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan.

90. Yaa Maani’u imna’ daairotas suu-i taduuru ‘alainaa.
Ya Tuhan Yang Maha Menolak, tolaklah putaran durjana yang menakut-nakuti kami.

91. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru ‘alainaa
Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya, tidak boleh timpakan untuk kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang bakal membahayakan kami.

92. Yaa Naafi’u infa’ lanaa maa ‘allamtanaa wamaa rozaqtanaa
Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat, berikan kemanfaatan atas apa yang sudah Engkau ajarkan untuk kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan untuk kami.

93. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika
Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya, sinarilah kami dengan petunjukmu.

94. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim.
Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk, tunjukkanlah untuk kami jalan yang lurus.

95. Yaa Badii’u ibda’ lanaa hayatan badii’ah
Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan, ciptakanlah untuk kami kehidupan yang indah.

96. Yaa Baaqii abqi ni’matakal latii an’amta ‘alainaa.
Ya Tuhan Yang Maha Kekal, kekalkanlah nikmat yang sudah Engkau berikan untuk kami.

97. Yaa Waaritsu ij’alnaa min waratsati jannatin na’iim.
Ya Tuhan Yang Maha Pewaris, jadikanlah kami orang yang bakal mewarisi syurga kenikmatan.

98. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin.
Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan, limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia.

99. Yaa Shabuuru ij’alnaa shaabiriina
Ya Tuhan Yang Maha Penyabar, jadikanlah kami orang-orang yang tidak jarang kali bersabar.

Ismul adzham

Ismul A’zhom atau Ismullahil A’zhom, yakni Nama Allah Yang Paling Agung yang terdapat di dalam Al Qur’an dan bila dipakai untuk berdoa maka doa orang itu akan dimustajabkan oleh Allah Swt. dengan segera.

Penggunaan Ismullahil A’zhom dalam berdoa ialah adalahsunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan telahpun dilaksanakan oleh orang-orang shalih dan semua wali Allah semenjak zaman dahulu kala sebelum masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, hingga ke zaman anda ini.

Dari Abu Umamah Ra. yang disandarkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dikatakan: “Ismullahil A’zhom, yakni Nama Allah Yang Paling Agung yang bilamana dibaca di dalam doa tentu akan dimustajabkan, ada dalam tiga lokasi pada buku suci Al Qur’anul Karim yaitu; Surat Al Baqarah, Surat Ali Imran dan Surat Thaha.” (HR. Ibnu Mardawih)
.
Ibnu Amr Hisyam, Khatib Kota Damaskus, menuliskan bahwa Ismul A’zhom yang terdapat pada surat Al Baqarah merupakan: “Allah yang tiada Tuhan tetapi Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya…..” (QS. Al Baqarah: 255).

Sedangkan Ismul A’zhom yang berada pada surat Ali Imran merupakan: “Alif… Lam…. Mim…. Allah, tiada Tuhan tetapi Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.” (QS. Ali Imran; 1-2)

Adapun Ismul A’zhom yang berada pada surat Thaha merupakan: “Dan tunduklah seluruh wajah untuk Tuhan yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus makhluk-Nya.” (QS. Thaha: 111).
Asma’ Allah Ya Hayyu Ya Qayyum masyhur dikenal sebagai Ismullahil A’zhom

Dalam tafsir Qurthubi saat mentafsirkan Ayat Kursi, beliau menyatakan bahwa Al Hayyu ialah Ismullahil A’zhom. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa bin Maryam bilamana ingin menghidupkan orang mati, maka beliau berdoa dengan melafalkan nama ini dalam doanya: “Ya Hayyu Ya Qayyum”

Demikian pun dengan Ashif bin Burkhiya saat beliau berkeinginan mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman As. beliau berdoa dengan menuliskan: “Ya Hayyu Ya Qayyum.”

Juga Nabi Musa As. saat ditanya oleh bani Israil mengenai perkara Ismullahil A’zhom maka beliau berbicara kepada mereka: “Aya Hayya Syaraahiya” (lafaz bahasa Ibrani) dengan kata lain dalam bahasa Arab ialah “Ya Hayyu Ya Qayyum” (lihat buku Al Jami’u li Ahkami al Qur’ani, Imam Qurthubi jilid III halaman 259-260)

Dalam hadis yang beda dari Asma binti Yazid Ibnu as Sakan mengisahkan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan dua ayat sebagai berikut yaitu: “Allah yang tiada Tuhan tetapi Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya…..” (QS. Al Baqarah: 255)
dan “Alif… Lam…. Mim…. Allah, tiada Tuhan tetapi Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.” (QS. Ali Imran; 1-2)

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sudah bersabda: ”Sesungguhnya di dalam kedua ayat di atas ada Ismullahil A’zhom, yakni Asma Allah yang sangat Agung” (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud melewati jalur Musaddad, Imam Turmidzi melewati Ali Ibnu Kasrom dan Ibnu Majah melewati Abu Bakar Ibnu Abu Shaibah, Hasan Shahih).

Beberapa ismul adzham

Ismul A’zhom ialah adalahsebuah doa yang ada di dalamnya susunan dari sejumlah Nama-Nama ALLAH yang estetis (Asmaul Husna).

Berdoa dengan ismul a’zhom lebih cepat di-Ijabah, sebab ketika seorang menyinggung ismul a’zhom maka cahayanya bakal terbang tiada penghalang sampai terbukalah pintu-pintu langit dan cahayanya langsung naik (Mi’raj) menjebol tujuh lapis langit hingga ketempat Ijabahnya Alloh. (Sidratul Muntoha ).

Nabi Shalallahu alaihi wa sallam mendengar seorang laki-laki berdoa: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, bahwasannya aku menyatakan bahwa Engkau ialah Allah, yang tidak terdapat Tuhan di samping Engkau, Yang Esa, Yang menjadi lokasi bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan yang tidak terdapat sesuatu juga yang setara denganNYA.”

Lantas Nabi shalallahu alaihi wa sallam berkata: “engkau sudah memohon untuk Allah dengan isim A’zhom, yang bila digunakan untuk memohon niscaya bakal diberi, dan bila digunakan untuk berdoa niscaya bakal dikabulkan.” (HR. Abu Daud, Attirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Alhakim dari Abdullah bin Buraidah ra)

Dalam hadist lain:Dari shahabat Abu Tholhah ra, katanya: Rasulullah SAW mengunjungi seorang laki-laki, yang ketika tersebut sedang berdoa: “Ya Allah, bahwasannya aku memohon untuk Mu bahwa melulu bagiMu segala pujian, tidak terdapat tuhan di samping Engkau, Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi karunia, Pencipta langit dan bumi, Yang mempunyai Keagungan dan kemuliaan”

Lantas Rasulullah SAW berkata: “Sungguh dia sudah memohon untuk Allah dengan isim a’dhom yang bila digunakan berdoa dengannya niscaya bakal dikabulkan dan bila digunakan untuk memohon dengannya niscaya bakal diberi.”

Dalam hadist lain:“Isim Allah yang maha Agung itu, yang bila digunakan buat berdoa dengannya niscaya bakal dikabulkan, didalam ayat ini: yakni ayat 20 dari surah Ali Imraan.” (HR, Atthobarony dari Ibnu Abbas ra).

Dalam hadist lain:“Isim Allah yang maha agung ada dalam enam ayat dari akhir surah Al Hasyr.” (HR. Addailamy dari Ibnu Abbas ra).

Kalau melihat sejumlah landasan hadis diatas dapat kita simpulkan bahwa ismul azdham ialah kumpulan nama nama terbaik Allah yang sudah di bentuk lewat wahyu dalam ayat alqur’an.jadi silahkan pakai satu atau sejumlah ismul azdham itu dalam berdoa.

Ahkirul kalam semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk kita semua,tidak tak sempat saya sampaikan terima kasih atas kunjungan kamu di blog ini.

bagi kamu yang merasa mempunyai sejumlah masalah dalam kehidupan kamu bisa melihat

Doa Pelindung,Doa pengasihan,doa penyembuh dan pendahuluan rejeki yang diserahkan dengan ijazah eksklusif dapat kamu lihat di Pemesanan Amalan

 

Wasalam

Fathul ahadi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *